Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :001490
   
Ime zdravila : RotaTeq
Poimenovanje zdravila : RotaTeq peroralna raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : RotaTeq peroralna razt. 2 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000102536 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :peroralna raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :2 ml
Pakiranje :škatla z 1 eno-odmerno (2 ml) tubo
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BH02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BHCepiva proti rotavirusom (povzročitelji gastroenteritisov)
J07BH02cepivo proti rotavirusom, petvalentno, živo
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti rotavirusom, petvalentno, živo
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :peroralna raztopina
Stična ovojnina :tuba
Št. enot v stični ovojnini :2 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 rotavirus, G1 serotip
2200000 i.e. / 2 ml
 rotavirus, G3 serotip
2200000 i.e. / 2 ml
 rotavirus, P1[8] serotip
2300000 i.e. / 2 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/06/348/001 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : MSD VACCINS
162 avenue Jean Jaures
69007 Lyon

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :