Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :123811
   
Ime zdravila : Saflutan
Poimenovanje zdravila : Saflutan 15 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina, enoodmerni vsebnik
Kratko poimenovanje zdravila : Saflutan 15 mcg/ml kapljice za oko razt. enoodmerni vsebnik 0,3 ml 30x
   
EAN oznaka :3837000066821 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :9 ml
Pakiranje :škatla s 30 enoodmernimi vsebniki z 0,3 ml raztopine (3 x 10 enoodmernih vsebnikov v vrečki)
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EE05
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EEAnalogi prostaglandina
S01EE05tafluprost
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : tafluprost
 
Zadnja sprememba podatkov :17.03.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :0,3 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 tafluprost
15 µg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 18,43 €
Dogovorjena cena :
NPV : 6,47 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 13,1
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-27/2016-4 16.09.2016 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33721 Tampere

Zadnja sprememba podatkov : 17.03.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :