Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :092215
   
Ime zdravila : Prevenar 13
Poimenovanje zdravila : Prevenar 13 suspenzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : Prevenar 13 susp.za inj. brizga 1x
   
EAN oznaka :3837000044454 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :1 napolnjena injekcijska brizga s priloženo injekcijsko iglo
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AL02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07ALCepiva proti pnevmokoknim infekcijam
J07AL02cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 43,87 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.02.2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : EU/1/09/590/002 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :