Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :000060
   
Ime zdravila : DuoTrav
Poimenovanje zdravila : DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Kratko poimenovanje zdravila : DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml
   
EAN oznaka :3837000103151 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Količina osnovnih enot za aplikacijo :2,5 ml
Pakiranje :škatla s plastenko z 2,5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01ED51
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EDAntagonisti adrenergičnih receptorjev beta
S01ED51timolol, kombinacije
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : timolol, kombinacije
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, raztopina
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :2,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 timolol
5 mg / 1 ml
 travoprost
0,04 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 11.09.2019
 
Velja od : 30.07.2019
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 12,63 €
Dogovorjena cena :
NPV : 8,98 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 30.07.2019
Velja od : 15.07.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 11.09.2019
Zadnja sprememba podatkov : 13.07.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/06/338/001 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road
4 Dublin

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :