Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :047562
   
Ime zdravila : ROTARIX
Poimenovanje zdravila : ROTARIX peroralna suspenzija v napolnjenem peroralnem aplikatorju
Kratko poimenovanje zdravila : ROTARIX peroralna susp. v napolnjenem peroral.aplikatorju 1,5 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000115963 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :peroralna suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :2 ml
Pakiranje :1,5 ml peroralne suspenzije v napolnjenem peroralnem aplikatorju, 1x
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BH01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BHCepiva proti rotavirusom (povzročitelji gastroenteritisov)
J07BH01oslabljeni rotavirusi
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : oslabljeni rotavirusi
 
Zadnja sprememba podatkov :22.07.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :peroralna suspenzija
Stična ovojnina :aplikator
Št. enot v stični ovojnini :1,5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 rotavirus, humani (sev RIX4414), živ, atenuiran
1000000 CCID50 / 1,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/05/330/005 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l Institut 89
1330 Rixensart

Zadnja sprememba podatkov : 22.07.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :