Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :159223
   
Ime zdravila : JCOVDEN suspenzija za injiciranje
Poimenovanje zdravila : JCOVDEN suspenzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : JCOVDEN susp.za inj. viala s po 5 odmerki 10x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :10 viala
Pakiranje :škatla z 10 vialami s po 5 odmerki
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet; Zdravilo z dovoljenjem za promet;
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BX03
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BXDruga virusna cepiva
J07BX03cepivo proti covid-19
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti covid-19
 
Zadnja sprememba podatkov :16.06.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :2,5 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 adenovirus tipa 26, ki kodira glikoprotein bodice virusa SARS-CoV-2
831763771,1 inf.e. / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum dovoljenja : 1024-17/2020-3 12.03.2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse

Zadnja sprememba podatkov : 20.01.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :