Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :149909
   
Ime zdravila : Foster
Poimenovanje zdravila : Foster NEXThaler 100 mikrogramov/6 mikrogramov na vdih, prašek za inhaliranje
Kratko poimenovanje zdravila : Foster NEXThaler 100 mcg/6 mcg na vdih prašek za inhal. z inhalatorjem 180 odm.
   
EAN oznaka :0000000000000 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :180 odmerek
Pakiranje :škatla z 1 inhalatorjem s 180 odmerki v vrečki (folijsko pakiranje) izdelani iz PA/Al/PE
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :DCP - decentralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03AK08
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03AInhalacijski adrenergiki
R03AKAdrenergiki v kombinaciji s kortikosteroidi ali drugimi učinkovinami razen antiholinergikov
R03AK08formoterol in beklometazon
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : formoterol in beklometazon
 
Zadnja sprememba podatkov :14.02.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za inhaliranje
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :180 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 beklometazondipropionat
100 µg / 1 odmerek
 formoterolijev fumarat dihidrat
6 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70*
Omejitve predpis. :
  1. Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). 2. Za bolnike s KOPB v skupinah GOLD C in D.
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 41,36 €
Dogovorjena cena :
NPV : 32,92 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10123-737/2018-8 16.04.2019 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Wien

Zadnja sprememba podatkov : 14.02.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :