Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :077410
   
Ime zdravila : VENTOLIN
Poimenovanje zdravila : VENTOLIN 100 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom
Kratko poimenovanje zdravila : VENTOLIN 100 mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 200 odm.
   
EAN oznaka :3837000015362 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :inhalacijska suspenzija pod tlakom
Količina osnovnih enot za aplikacijo :200 vpih
Pakiranje :škatla s kovinskim vsebnikom (z odmernim ventilom) z inhalacijsko suspenzijo pod tlakom za 200 odmerkov in ustnikom
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet; Zdravilo z dovoljenjem za promet;
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03AC02
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03AInhalacijski adrenergiki
R03ACBronhoselektivni agonisti adrenergičnih receptorjev beta-2
R03AC02salbutamol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : salbutamol
 
Zadnja sprememba podatkov :13.08.2021    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :inhalacijska suspenzija pod tlakom
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :200 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 salbutamol
100 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 01.06.2012
 
Velja od : 01.06.2012
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 3,63 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.07.2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29.06.2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 103-56/2021-9 17.06.2021 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
24 Dublin

Zadnja sprememba podatkov : 13.08.2021

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 20000 mg
Dnevni definirani odmerek : 0,8 mg
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012