Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :040711
   
Ime zdravila : Nyolol
Poimenovanje zdravila : Nyolol 1 mg/g gel za oko
Kratko poimenovanje zdravila : Nyolol 1 mg/g gel za oko 5 g
   
EAN oznaka :3837000026832 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :Gel za oko
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 vsebnik
Pakiranje :škatla s kapalnim vsebnikom s 5 g gela
Zaščitni element :Zaščitna elementa nista prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :napovedano stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :NP - nacionalni postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01ED01
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01EDAntagonisti adrenergičnih receptorjev beta
S01ED01timolol
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : timolol
 
Zadnja sprememba podatkov :24.01.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Gel za oko
Stična ovojnina :kapalni vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :5 g
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 timolol
1 mg / 1 g
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 5363-U-I-704/09 20.08.2013 Velja do : 30.09.2013
Datum preneh. trženja zdravila : 30.03.2015
Imetnik dovoljenja / potrdila : Laboratoires Thea
12, Rue Louis Bleriot
63017 Clemond-Ferrand Cedex 2

Zadnja sprememba podatkov : 24.01.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :