Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :018104
   
Ime zdravila : AZOPT
Poimenovanje zdravila : AZOPT 10 mg/ml kapljice za oko, suspenzija
Kratko poimenovanje zdravila : AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp. 5 ml
   
EAN oznaka :3837000086928 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :kapljice za oko, suspenzija
Količina osnovnih enot za aplikacijo :5 ml
Pakiranje :škatla s kapalno plastenko s 5 ml suspenzije
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Okularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : S01EC04
SZDRAVILA ZA BOLEZNI ČUTIL
S01ZDRAVILA ZA OČESNE BOLEZNI
S01EZdravila za zdravljenje glavkoma in zdravila za zožitev zenice
S01ECZaviralci karboanhidraze
S01EC04brinzolamid
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : brinzolamid
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :kapljice za oko, suspenzija
Stična ovojnina :steklenica
Št. enot v stični ovojnini :5 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 brinzolamid
10 mg / 1 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 5,48 €
Dogovorjena cena :
NPV : 4,49 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 1,08
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.02.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Prenos dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : EU/1/00/129/001 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road
4 Dublin

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD : 50 ml
Dnevni definirani odmerek : 0,2 ml
Zadnja sprememba podatkov : 16.05.2012