Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :012882
   
Ime zdravila : Synflorix
Poimenovanje zdravila : Synflorix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Synflorix susp-za inj. 0,5 ml brizga 1x
   
EAN oznaka :3837000040685 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :1 napolnjena injekcijska brizga in 1 igla
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AL52
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07ALCepiva proti pnevmokoknim infekcijam
J07AL52cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni v komb. s cepivom proti hemofilusu influence, vezano
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni v komb. s cepivom proti hemofilusu influence, vezano
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 ml
  

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 47,42 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/09/508/003 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l Institut 89
1330 Rixensart

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :