Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :016284
   
Ime zdravila : Foster
Poimenovanje zdravila : Foster 100/6 mikrogramov na sprožitev inhalacijska raztopina pod tlakom
Kratko poimenovanje zdravila : Foster 100/6 mcg na sprožitev inhal.razt.pod tlakom 120 odm.
   
EAN oznaka :3837000107777 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :inhalacijska raztopina pod tlakom
Količina osnovnih enot za aplikacijo :120 vpih
Pakiranje :škatla s tlačnim vsebnikom, opremljenim z odmernim ventilom, sprožilcem in zaščitno zaporko, s 120 odmerki
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Za inhaliranje
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
Prisotnost na trgu :stalno prenehanje
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :MRP - postopek z medsebojnim priznavanjem
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : R03AK08
RZDRAVILA ZA BOLEZNI DIHAL
R03ZDRAVILA ZA OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI
R03AInhalacijski adrenergiki
R03AKAdrenergiki v kombinaciji s kortikosteroidi ali drugimi učinkovinami razen antiholinergikov
R03AK08formoterol in beklometazon
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : formoterol in beklometazon
 
Zadnja sprememba podatkov :14.02.2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :inhalacijska raztopina pod tlakom
Stična ovojnina :vsebnik
Št. enot v stični ovojnini :120 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 beklometazondipropionat
100 µg / 1 odmerek
 formoterolijev fumarat dihidrat
6 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : PC70*
Omejitve predpis. :
  1. Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). 2. Za bolnike s KOPB v skupinah GOLD C in D.
Zadnja sprem. pod. : 15.01.2020
 
Velja od : 31.01.2020
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 27,75 €
Dogovorjena cena :
NPV : 21,95 €
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo : 6,35
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od : 31.01.2020
Velja od : 01.12.2019
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. : 23.03.2020
Zadnja sprememba podatkov : 29.11.2019
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Sprememba dovoljenja za promet
Št. in datum dovoljenja : 10120-532/2014-3 26.01.2015 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Wien

Zadnja sprememba podatkov : 14.02.2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :