Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :144741
   
Ime zdravila : Nimenrix
Poimenovanje zdravila : Nimenrix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi
Kratko poimenovanje zdravila : Nimenrix prašek za razt.za inj. viala 1x
   
EAN oznaka :3837000135329 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 viala
Pakiranje :1 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga z vehiklom, 2 igli
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AH08
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07AHCepiva proti meningokokom
J07AH08štirivalentno cepivo proti meningokokom tipov A,C,Y,W-135 z očiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : štirivalentno cepivo proti meningokokom tipov A,C,Y,W-135 z očiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :prašek za raztopino za injiciranje
Stična ovojnina :ampula
Št. enot v stični ovojnini :3 ml
  
Zadnja sprememba podatkov :    
Farmacevtska oblika :vehikel za parenteralno uporabo
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :1,5 viala
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 vehikel
1,5 ml / 1 viala
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 32,28 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.02.2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.01.2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/12/767/003 23.07.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :