Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :015490
   
Ime zdravila : Kivexa
Poimenovanje zdravila : Kivexa 600 mg/300 mg filmsko obložene tablete
Kratko poimenovanje zdravila : KIVEXA 600 mg/300 mg film.obl.tbl. 30x
   
EAN oznaka :3837000096507 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Količina osnovnih enot za aplikacijo :30 tableta
Pakiranje :30 tablet v pretisnem omotu
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Peroralna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J05AR02
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J05ZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE VIRUSNIH INFEKCIJ
J05AZdravila z direktnim delovanjem na viruse
J05ARZdravila za zdravljenje infekcij s HIV, kombinacije
J05AR02lamivudin in abakavir
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : lamivudin in abakavir
 
Zadnja sprememba podatkov :03.11.2018    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :filmsko obložena tableta
Stična ovojnina :pretisni omot
Št. enot v stični ovojnini :30 tableta
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 Abakavir
600 mg / 1 tableta
 lamivudin
300 mg / 1 tableta
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov : 17.04.2012  

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista : P100
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. : 19.05.2009
 
Velja od : 22.05.2009
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 175,47 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 25.08.2020
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 23.08.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Nedoločeno
Št. in datum dovoljenja : EU/1/04/298/002 23.04.2012 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : ViiV Healthcare BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist

Zadnja sprememba podatkov : 03.11.2018

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :