Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :159254
   
Ime zdravila : Comirnaty
Poimenovanje zdravila : Comirnaty 30 mikrogramov/odmerek koncentrat za disperzijo za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : COMIRNATY 30 mcg/odm.konc.za disperz.za inj. viala s po 6 odmerki 195x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :koncentrat za disperzijo za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1170 odmerek
Pakiranje :škatla s 195 vialami s po 6 odmerki
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet; Zdravilo z dovoljenjem za promet;
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BX03
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BXDruga virusna cepiva
J07BX03cepivo proti covid-19
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti covid-19
 
Zadnja sprememba podatkov :16.06.2022    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :koncentrat za disperzijo za injiciranje
Stična ovojnina :viala
Št. enot v stični ovojnini :0,45 odmerek
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 tozinameran (mRNK cepivo proti COVID-19)
30 µg / 1 odmerek
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo :
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene :
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila :
Velja od :  
Velja od :
Velja od :  
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov :
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Potrditev podatkov za CP zdravila (modro okence)
Št. in datum dovoljenja : 1024-67/2020-4 22.12.2020 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55130 Mainz

Zadnja sprememba podatkov : 20.01.2023

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :