Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :146040
   
Ime zdravila : Fendrix
Poimenovanje zdravila : Fendrix suspenzija za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : Fendrix susp.za inj. brizga 0,5 ml 1x
   
EAN oznaka :3837000147926 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :DA 
Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :1 brizga
Pakiranje :1 napolnjena brizga (0,5 ml) +1 injekcijska igla
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z dovoljenjem za promet
Pot uporabe :Intramuskularna uporaba
Način/režim predpisovanja/izdaje :ZZ - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
Prisotnost na trgu :prejet podatek o ponovnem prihodu na trg
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka :CP - centralizirani postopek
Tuji viri podatkov o zdravilu :Povezava   EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07BC01
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07BVirusna cepiva
J07BCCepiva proti virusom hepatitisa
J07BC01prečiščen antigen virusa hepatitisa tipa B
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : prečiščen antigen virusa hepatitisa tipa B
 
Zadnja sprememba podatkov :07.12.2019    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :Suspenzija za injiciranje
Stična ovojnina :napolnjena injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0,5 brizga
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 antigen virusa hepatitisa B, površinski
20 µg / 1 brizga
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam apuliranih zdravil (LZM)
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 51,05 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01.01.2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 30.12.2020
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Novo dovoljenje za promet
Št. in datum dovoljenja : EU/1/04/299/001 13.12.2013 Velja do : do preklica
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l Institut 89
1330 Rixensart

Zadnja sprememba podatkov : 07.12.2019

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :