Podrobni podatki o zdravilu

Nacionalna šifra zdravila :040401
   
Ime zdravila : TYPHIM
Poimenovanje zdravila : TYPHIM VI 25 mikrogramov/0,5 ml raztopina za injiciranje
Kratko poimenovanje zdravila : TYPHIM VI 25 mcg/0,5 ml razt.za inj. brizga 0,5 ml 1x
   
EAN oznaka : 
Oglaševanje dovoljeno :NE 
Originator :NE 
Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Količina osnovnih enot za aplikacijo :0,5 ml
Pakiranje :škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine
Zaščitni element :Zaščitna elementa sta prisotna
Pravni status dovoljenja :Zdravilo z začasnim dovoljenjem za vnos/uvoz s seznama EZ ali NPZ - Zdravilo je na seznamu esencialnih zdravil (EZ) ali nujno potrebnih zdravil (NPZ) in se uporablja, kadar z zdravili z dovoljenjem za promet ni mogoče doseči enakovrednih terapevtskih izidov.
Pot uporabe :Način uporabe nedoločen
Način/režim predpisovanja/izdaje :/ - Način/režim izdaje ni določen.
Prisotnost na trgu :-
Previdnostni ukrep/omejitve  
enkratne izdaje zdravila :
Vrsta postopka : -
Tuji viri podatkov o zdravilu :EMA EUROPA    EudraPharm
 
ATC oznaka : J07AP03
JZDRAVILA ZA SISTEMSKO ZDRAVLJENJE INFEKCIJ
J07CEPIVA
J07ABakterijska cepiva
J07APCepiva proti tifusu
J07AP03cepivo proti tifusu s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni
Vir podatka : Upravni postopek na JAZMP
Slovenski naziv ATC klasifikacije : cepivo proti tifusu s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni
 
Zadnja sprememba podatkov :30. 12. 2020    

      Farmacevtski produkti zdravila

Farmacevtska oblika :raztopina za injiciranje
Stična ovojnina :injekcijska brizga
Št. enot v stični ovojnini :0 ml
  
  Učinkovina
Jakost
Oblika učinkovine
 polisaharid Salmonela typhi (sev Ty2)
25 µg / 0,5 ml
   

 Pomožna snov
  Ni podatka  
Zadnja sprememba podatkov :    

      Razvrstitev zdravila

Na listo ZZZS
Lista :
Omejitve predpis. :
 
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na bolnišnični seznam zdravil
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :
Na seznam ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno uporabo
Lista :
Omejitve predpis. :
Zadnja sprem. pod. :
 
Velja od :

      Cene zdravila

Regulirana cena
Dogovorjena cena
Najvišja priznana vrednost zdravila/živila
Cena na debelo : 18,1 €
Dogovorjena cena :
NPV : -
Tip cene : NDC
Tip cene :
Informativno doplačilo :
Vrsta zdravila : originalno
Velja od :  
Velja od :
Velja od : 01. 07. 2021
Zadnja sprememba podatkov :
Zadnja sprememba podatkov. :
Zadnja sprememba podatkov : 29. 06. 2021
 

      Dovoljenje za promet

Vrsta postopka : Vloga za vnos/uvoz nujnega zdravila brez DzP
Št. in datum dovoljenja : 842-308/2020 24. 09. 2020 Velja do : 24. 09. 2021
Datum preneh. trženja zdravila :
Imetnik dovoljenja / potrdila : NIJZ
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana

Zadnja sprememba podatkov : 30. 12. 2020

      Dnevni definirani odmerek

Količina za preračun DDD :  
Dnevni definirani odmerek :  
Zadnja sprememba podatkov :